WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

Per januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. De wet legt op gemeentes de verplichting om ondersteuning te bieden op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Ontbreekt het u aan eigen kracht om te voorzien in uw ondersteuningsbehoefte, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een maatwerkvoorziening.

Zorg in natura of
persoonsgebonden budget (pgb)

Komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning, dan kunt u de voorziening ontvangen in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Veelal heeft uw gemeente verschillende zorgaanbieders en leveranciers gecontracteerd. Deze partijen leveren u de ondersteuning in natura.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget, dan contracteert u zelf een zorgaanbieder of leverancier. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt u vanuit uw gemeente een budget beschikbaar dat u kunt gebruiken om de door u zelf uitgekozen zorgaanbieder of leverancier te betalen. Op deze manier heeft u nog meer regie over uw situatie.

Heeft u voldoende WMO-hulp? doe de

GRATIS WMO-CHECK

wet maatschappelijke ondersteuning

Huishoudelijke hulp

Bent u niet in staat om zelf de huishoudelijke taken uit te voeren en wilt u gebruik maken van de wet maatschappelijke ondersteuning, maakt u daarvan dan melding bij uw gemeente. Een consulent van de gemeente zal tijdens een keukentafelgesprek inventariseren voor welke taken u ondersteuning nodig heeft.

Huishoudelijke taken

Bij wmo-hulp kan gaan om het overnemen van lichte huishoudelijke taken, maar ook om de overname van zware huishoudelijke taken of de wasverzorging. Onder de lichte taken vallen onder meer afwassen, in-/uitruimen vaatwasser, opruimen en stof afnemen. Onder de zware taken wordt bijvoorbeeld verstaan het stofzuigen, dweilen, bedden verschonen en het opruimen van het afval. Bij wasverzorgingstaken gaat het om het sorteren van de was, in-/uitruimen van de wasmachine en droger, vouwen, strijken en het opbergen van de was.

Beschikking

Nadat u melding heeft gemaakt en het keukentafelgesprek heeft plaatsgehad, ontvangt u van de gemeente een beschikking. In deze beschikking wordt toegelicht of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Is positief beslist op uw aanvraag, dan dient de gemeente in de beschikking niet alleen op te nemen welke taken uitgevoerd moeten worden, maar ook met welke frequentie dat gebeurt en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is.

Resultaatgericht indiceren

Indiceert uw gemeente in resultaten van een schoon en leefbaar huis zonder daarbij te vermelden op hoeveel uren huishoudelijke hulp u recht heeft? Volgens de Centrale Raad van Beroep is dat in strijd met het recht. Uw gemeente dient in de beschikking te motiveren op hoeveel uren hulp u aanspraak kunt maken.

Uren huishoudelijke hulp

Bent u van mening dat uw gemeente u onvoldoende uren ter beschikking stelt voor het verrichten van de huishoudelijke taken? Neemt u met ons contact op, zodat wij aan de hand van uw situatie kunnen nagaan of u recht heeft op meer wmo ondersteuning.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerk voorzieningen

Andere maatwerkvoorzieningen die u kunt aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn onder meer:

Bezwaarprocedure

Heeft de gemeente afwijzend of onjuist beslist op uw aanvraag, dan kunt u tegen de genomen beslissing binnen zes weken bezwaar aantekenen. Ons advocatenkantoor in Nijmegen kan voor u de bezwaarprocedure voeren. Namens u stel ik de gronden van het bezwaar op en vertegenwoordig u ter zitting van de bezwaarschriftencommissie of tijdens een ambtelijk horen. De bezwaarschriftenprocedure eindigt met een door het college van burgemeester & wethouders te nemen beslissing op het bezwaar.

Kosten van rechtsbijstand

Bent u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd? Laat ons dat direct weten. Bezwaarschriftenprocedures zijn administratieve procedures in welk geval u een vrije advocaatkeuze toekomt. Bent u niet verzekerd voor rechtsbijstand? Mogelijk kunnen wij u dan bijstand verlenen op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand te verlenen toevoeging.

Beroepsprocedure

Bent u het oneens met de genomen beslissing op bezwaar? Ons kantoor kan voor u tegen deze beslissing in beroep opkomen. Namens u dien ik in dat geval de gronden van beroep in bij de bevoegde rechtbank en vertegenwoordig u ter zitting bij de rechter. De rechtbank beslist vervolgens op het beroep, tenzij partijen voordien tot een minnelijke oplossing van het geschil komen.

Hoger beroepsprocedure

Heeft de rechtbank uitspraak gedaan in uw zaak en kunt u zich met de uitkomst daarvan niet verenigen, dan bestaat nog de mogelijkheid om van de uitspraak in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep wordt behandeld door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) te Utrecht. In overleg met u stel ik de gronden van het hoger beroep op en sta u ter zitting van de Raad bij.

Kosten

(Hoger) beroepsprocedures zijn gerechtelijke procedures waarvoor een vrije wmo advocaatkeuze geldt als u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd bent. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden vergoedt de verzekeringsmaatschappij het honorarium van de advocaat, alsmede de proceskosten. Bent u niet verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand? Ook voor de beroepsprocedures kan de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekken. Naast de eigen bijdrage in het kader van de toevoeging betaalt u griffierechten aan de aangezochte gerechtelijke instantie.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.