Procederen

Van Niftrik Advocatuur is uw advocaat in Nijmegen als het om procederen gaat. Afhankelijk van het soort zaak dat u heeft, zijn er verschillende procedures mogelijk om uw recht te halen. Van Niftrik Advocatuur kan voor u procederen in burgerrechtelijke (civiele) zaken en in bestuursrechtelijke zaken.

In civiele zaken zijn wij bevoegd om in eerste aanleg te procederen bij de rechtbanken. Als advocaat ben ik tevens bevoegd om namens u in hoger beroep te procederen bij de gerechtshoven. Het is niet mogelijk om zonder de bijstand van een advocaat te procederen bij rechtbanken en gerechtshoven. Procederen bij de kantonrechter of de bestuursrechter is van dit procesmonopolie uitgezonderd.

Als het gaat om het procederen tegen beslissingen van de overheid, waaronder beslissingen van gemeenten, het UWV, het CIZ of andere bestuursorganen, dan bestaat het procederen uit verschillende fases.

procederen

Bezwaarschriftprocedure

In bestuursrechtelijke zaken gaat het om besluiten van overheden. Om op te kunnen komen tegen besluiten van de overheid, waaronder van gemeenten, het UWV of het CIZ, dient eerst een bezwaarschriftprocedure gevolgd te worden.

De bezwaarschriftprocedure vangt aan door namens u een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het onwelgevallige besluit heeft genomen waartegen u wenst op te komen. In de bezwaarschriftprocedure wordt in het bezwaarschrift toegelicht waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit noemen we de gronden van het bezwaar.

In de bezwaarschriftprocedure wordt het bezwaarschrift toegestuurd aan het bestuursorgaan dat het primaire besluit heeft genomen. In de bezwaarschriftprocedure krijgt het bestuursorgaan de gelegenheid om op haar eerdere besluit terug te komen. Het bestuursorgaan kan daarbij om advies vragen van een bezwaarschriftencommissie. In dat geval wordt in de bezwaarschriftprocedure het bezwaarschrift voorgehouden aan de commissie, die partijen zal uitnodigen voor een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting zal ik als advocaat uw bezwaargronden zo nodig nader toelichten en kan het bestuursorgaan uitleggen hoe zij tot het primaire besluit is gekomen. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie haar advies uit aan het bestuursorgaan.

De bezwaarschriftenprocedure eindigt met de beslissing op het bezwaar, die door het bestuursorgaan wordt genomen. In de bezwaarschriftprocedure moet het bestuursorgaan haar eerdere besluit volledig heroverwegen. Eventuele nieuwe feiten en omstandigheden die tijdens de bezwaarschriftprocedure worden aangedragen, moeten bij de beslissing op bezwaar worden meegenomen.

Procederen verschil bezwaar en beroep

Nadat de bezwaarschriftprocedure is doorlopen en een beslissing op bezwaar is genomen, kan tegen de beslissing op het bezwaar beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Het procederen in de bezwaarschriftprocedure verschilt van het procederen in beroep bij de bestuursrechter. 

In de bezwaarschriftprocedure moet het bestuursorgaan alle feiten en omstandigheden die nog zijn aangedragen betrekken bij de beslissing op bezwaar. Bij het procederen in beroep kijkt de rechter terug naar het moment waarop het bestuursorgaan de beslissing op bezwaar nam. De rechtbank beoordeelt of de genomen beslissing op bezwaar door het bestuursorgaan in redelijkheid is genomen. Bij die afweging moet de rechtbank aan het bestuursorgaan een zekere beoordelings- en beleidsvrijheid toestaan. De beslissingen die buiten deze vrijheid vallen, zullen leiden tot een gegrond beroep.

Een ander verschil tussen bezwaar en beroep is de verschuldigdheid van griffierechten. In de bezwaarschriftprocedure bent u geen griffierechten verschuldigd. Griffierechten zijn gelden die betaald moeten worden aan het gerecht als u de zaak voorlegt aan de rechter.

Termijn indienen bezwaarschrift

Als u wilt procederen in het bestuursrecht moet u rekening houden met de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. Uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het bestreden besluit moet u in bezwaar zijn gegaan. Laat u zich tijdig deskundig bijstaan door Van Niftrik Advocatuur in Nijmegen, zodat u niet te laat bent met het maken van bezwaar. Niet alleen is er een termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. 

Kunt u zich niet verenigen met de beslissing op bezwaar, dan kunt u namelijk naar de rechtbank stappen. Om er voor te zorgen dat de rechtbank uw zaak in behandeling neemt, is het noodzakelijk dat uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar, het beroep is aangetekend. Ons kantoor is bekend met het procederen in het bestuursrecht en wij kunnen voor u de procestermijnen bewaken.

Procederen bij de kantonrechter

Procederen in het civiel recht gebeurt in eerste aanleg bij de rechtbank. Onder meer afhankelijk van het belang of de aard van de zaak, wordt de zaak aan de kantonrechter voorgelegd. Het procederen bij de kantonrechter verschilt op een aantal punten van het procederen bij de gewone civiele rechter.

Zo is het mogelijk om bij de kantonrechter in persoon te procederen, zonder de bijstand van een advocaat. Desondanks is het aan te raden om wel de bijstand van ons kantoor te vragen, omdat civielrechtelijke vraagstukken juridisch ingewikkeld kunnen zijn en kennis van het recht noodzakelijk is om uw zaak een hogere slagingskans te geven. Een ander verschil in het procederen bij de kantonrechter is dat de gedaagde partij geen griffierechten hoeft te betalen aan het gerecht.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.