Kosten Roy Van Niftrik Advocatuur, kosten, wat kost een advocaat in nijmegen, letselschadeadvocaat en aansprakelijkheidsrecht

KOSTEN

EEN Gratis
oriënterend
gesprek

MAAR DAN?

Het doel van het gratis oriënterend gesprek is om vast te stellen of ik u rechtsbijstand kan verlenen. In dit gesprek probeer ik een duidelijk beeld te krijgen van het (rechts)probleem of geschil waarin u verwikkeld bent.

Veelal is het mogelijk om u gelijk aan te geven welke mogelijkheden benut kunnen worden om tot een oplossing te komen. Hoewel een buitengerechtelijk oplossing veelal de voorkeur verdient, kan een gerechtelijke procedure aangewezen zijn. Tijdens het gratis oriënterend gesprek informeer ik u ook over de kosten waarmee u van doen kunt krijgen.

Afhankelijk van de aard en omvang van uw zaak kan het contact met mij kort of langdurend en gering of intensief zijn. Gebruikt u het oriënterend gesprek vooral ook om na te gaan of ons kantoor bij u past. 

HONORARIUM

In de eerste plaats betaalt u ons kantoor voor de verrichte werkzaamheden een zogenoemd honorarium. Uitgangspunt daarbij is dat het advocaten niet is toegestaan om op een ‘no cure no pay basis’ te werken. Ons kantoor werkt afhankelijk van het soort zaak op basis van een met u overeen te komen uurtarief of op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging. Bent u verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand, dan komt u in bepaalde gevallen een vrije advocaatkeuze toe en zal uw verzekeringsmaatschappij het honorarium vergoeden.

Rechtsbijstandsverzekering

Gaat u altijd na of u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd bent. Raadpleegt u zo nodig uw verzekeringstussenpersoon. Om verlies van polisdekking te voorkomen dient u tijdig melding van het geschil te maken bij uw rechtsbijstandsverzekering. In het geval u voor het rechtsprobleem verzekerd bent, laat dit dan schriftelijk aan u bevestigen. Zo voorkomt u achteraf onduidelijkheid.

Vrije advocaatkeuze

Blijkt dat u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, dan komt u een vrije advocaatkeuze toe ingeval van een administratieve (bestuursrechtelijke) of gerechtelijke procedure. Voor zover uw zaak buitengerechtelijk wordt behandeld, komt u in bepaalde gevallen ook een vrije advocaatkeuze toe op kosten van de verzekeraar.

Toevoeging

Heeft u een laag inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. In de volksmond noemt men dit de advocaat voor onvermogenden of de advocaat pro deo. Het honorarium van de advocaat wordt dan vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Ons kantoor vraagt bij de Raad op uw verzoek een toevoeging aan. Aan de hand van uw inkomens- en vermogenspositie van twee jaar geleden stelt de Raad vast of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Wordt op uw aanvraag positief beslist, dan zal de Raad tevens een door u aan ons kantoor te betalen eigen bijdrage opleggen. U ontvangt daarvoor van ons een factuur.

Het Juridisch loket

Via het juridisch loket in uw regio kunt u verzoeken om een doorverwijzing naar ons kantoor. Een doorverwijzing kan u in bepaalde gevallen een korting op de door u te betalen eigen bijdrage opleveren. Zie voor meer informatie over het juridisch loket

www.juridischloket.nl

Peiljaarverlegging

Soms blijkt uw inkomens- en vermogenspositie door de jaren heen te veranderen. De Raad beoordeelt de toevoegaanvraag in beginsel aan de hand van uw inkomensgegevens van twee jaar geleden. Heeft u op dit moment een aanzienlijk lager inkomen, dan kunt u de Raad verzoeken om peiljaarverlegging.

Resultaatsbeoordeling

Soms blijkt achteraf dat onze bijstand aan u tot een dermate hoog financieel resultaat heeft geleid dat de Raad van oordeel is dat de aan u verleende toevoeging dient te worden ingetrokken. De Raad gaat er dan van uit dat u in staat bent om de kosten van rechtsbijstand zelf te betalen. Om over de kosten op voorhand duidelijkheid te hebben, nemen wij altijd een uurtarief op in de opdrachtbevestiging.

Bijzondere bijstand

Heeft u onvoldoende inkomen en vermogen, dan kunt u mogelijk de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage vergoed krijgen met een beroep op de bijzondere bijstand. De griffierechten die verbonden zijn aan gerechtelijke procesdures komen mogelijk ook voor vergoeding op grond van de bijzondere bijstand in aanmerking. Uw gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. 

Zie voor meer informatie over de toevoeging www.rechtsbijstand.nl

Verschotten of externe kosten

Naast het honorarium betaalt u in bepaalde gevallen zogeheten verschotten. Veelvoorkomende verschotten zijn het griffierecht dat verschuldigd is bij het voeren van een gerechtelijke procedure, de kosten van deskundigen waaronder een medisch adviseur of rekenkundig bureau, maar ook de kosten van het opvragen van aktes, uittreksels of medische bescheiden vallen hieronder.

Voorschot

Van de verschotten dient het voorschot onderscheiden te worden. Onder omstandigheden is het wenselijk dat u op voorhand een bedrag aan ons kantoor overmaakt. Het door u overgemaakte voorschot verrekenen wij dan met de in uw zaak verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Heeft u meer aan voorschot overgemaakt dan uiteindelijk nodig is geweest voor de behandeling van uw zaak, dan storten wij u het verschil terug.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.